Vaikų priėmimo tvarka

VAIKŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, TVARKOS APRAŠAS

Vadovaujantis vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą tvarkos aprašu, 10 punktu – vaikai priimami į įstaigą atsižvelgiant į teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais: trys vaikai iš registro pagal prašymo registravimo datą ir vienas vaikas iš registro pagal teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais, vaikas, kuriam nustatytas ir paskirtas privalomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bei turintis globą, priimamas be eilės (esant laisvai vietai mokykloje).

2016 m. gruodžio 8 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1-284 redakcija

 Prioritetai teikiami:

  1. Priimant į Mokyklą prioritetai teikiami:

7.1. vaikams, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas, bei vaikams, kuriems nustatyta globą (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

7.2. vaikams, arčiausiai gyvenantiems prie ugdymo įstaigos;

7.3. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų (iki 21 metų, jei mokosi dieniniame skyriuje);

7.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų;

7.5. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Mokyklą

7.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys arba studentas ir mokosi dieniniame skyriuje;

7.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) atlieka tikrąją karo tarnybą;

7.8. specialiųjų ugdymosi poreikių ir specialiųjų poreikių vaikams;

7.9. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

7.10. Mokyklos darbuotojų vaikams;

7.11. įvaikintiems vaikams.

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

parsisiųsti

VAIKŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO VAIKŲ LOPŠELO-DARŽELO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ SUTARTIS

Parsisiųsti