Vaikų priėmimo tvarka, prašymai, sutartys

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

 

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

 • Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt
 • Savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt
 • Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

 

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

 

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

* nuo 2024 m. sausio 15 d. 9:00 val. – vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą mokykla.trakai.lt (kas žada pradėti lankyti darželį nuo 2024-09-01);

* vasario 19 d. – kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;

* kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;

* kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;

* kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;

* eilių skaičiavimai vyks iki 2024 m. balandžio 1 dienos.

 

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
 • nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

 

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

 

Pirmumo teisė vaikams priimant į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas švietimo įstaigose:

 • vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono savivaldybėje;
 • vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamoji vieta). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
 • vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
 • tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikai;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

 

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus specialistė

Tel. 8 528 55604

El. p. dorota.vaiciune@trakai.lt

 

Švietimo įstaigos atsakingas asmuo

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio

Soc. Pedagogė Iveta Kazakevičienė

El. p. palukniodarzelis@gmail.com

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO VAIKŲ LOPŠELĮ – DARŽELĮ TVARKOS APRAŠAS

CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

Parsisiųsti

VAIKŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO VAIKŲ LOPŠELO-DARŽELO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ SUTARTIS

Parsisiųsti