Mokestis už darželį

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Vienos dienos vaiko maitinimo planinė norma nuo 2022-09-01:

lopšelio grupėse (iki 3 metų) – 2,50 Eur (pusryčiai – 0,75 Eur, pietūs – 1,25 Eur, pavakariai – 0,50 Eur).

darželio grupėse – 3,00 Eur (pusryčiai – 0,90 Eur pietūs – 1,50 Eur, pavakariai – 0,60 Eur).

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines tėvai (globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip  4 val. per dieną.

Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka ne mažiau 10 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų/nelankytų dienų skaičiaus). Daugiavaikėms šeimoms ne mažiau 8 Eur už vaiką.

Tėvai (globėjai) atlyginimo už maitinimą nemoka:

 1. pateikus pažymą dėl vaiko ligos, sanatorinio gydymo;
 2. ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
 3. vaiko vasaros atostogų metu tėvai moka tik už lankytas dienas (birželio, liepa, rugpjūčio mėnesiais);
 4. priešmokyklinio amžiaus vaikų atostogų metų, pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 5. paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, kai žiemą oro temperatūra yra žemesnė kaip 20° C ir (ar) esant kitoms nepalankioms oro sąlygoms (dėl pūgos nepravažiuojami keliai);
 6. kai mokykla ar grupė uždaroma dėl vasaros atostogų ar remonto darbų;
 7. dėl įvairių šeimyninių aplinkybių kiekvieną mėnesį iki 5 darbo dienų, pateikus tėvams (globėjams) prašymą (lengvata taikomos nuo pirmosios dienos, tačiau tik už einamąjį mėnesį).

Tėvų (globėjų ) prašymų atlyginimo dydis už maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

 1. šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus įrodančius dokumentus (pažyma teikiama iki rugpjūčio 25 d.);
 2. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 3. vaikas auga šeimoje, kuri savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikų sąrašą, pateikus iš Trakų rajono savivaldybės administracijos įrodančius dokumentus;
 4. tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, pateikus šeimos sudėtį;
 5. vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai, pateikus įrodančius dokumentus;
 6. vienas iš tėvų atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą iš dalinio, kuriame tarnauja;
 7. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų įstaigoje nuolatinių studijų forma bet ne ilgiau iki jam sukaks 24 metai ir neturi darbo pajamų (negalioja siekiant mokslinio laipsnio).
 8. Tėvams (globėjams) taikoma tik viena, iš išvardintų lengvatų, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.
 9. Už ugdymo sąlygų tenkinimą mėnesiniam mokesčiui vaikų tėvams (globėjoms) lengvatos netaikomos.
 10. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo už maitinimą lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą.  Lengvata taikoma nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

 

 

parsisiųsti Adobe .PDF formatu