Bendros žinios apie įstaigą

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio direktorės Irenos Kravčun metų veiklos ataskaita pateikta

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo III skyriaus 16 ir 17 punktais

16. Švietimo įstaigos vadovas iki sausio 20 dienos parengia Ataskaitą, paskelbia viešai švietimo įstaigos interneto svetainėje ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklose – mokyklos tarybai, švietimo pagalbos įstaigose – savivaldos institucijai, jei ji yra (jei švietimo pagalbos įstaigoje savivaldos institucijos nėra, – darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiai institucijai).

17. Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo, įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį valstybinės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui) ar jos (jo) įgaliotam asmeniui, savivaldybės mokyklos – savivaldybės merui. Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, Ataskaitą, dalyvaujant mokyklos vadovui, svarsto ir įvertina valstybinės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo, savivaldybės mokyklos – savivaldybės meras.

Mokyklos bendruomenė pasiūlymus dėl direktorės metų veiklos ataskaitos gali teikti iki 2021 m. sausio 28 d. 12.00 val.

Mokyklos taryba pasiūlymus dėl direktorės metų veiklos ataskaitos gali teikti iki 2021 m. vasario 2 d. 12.00 val.

Pasiūlymus prašome teikti el. paštupalukniodarzelis@gmail.com

Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita

_____________________________________________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI

 

 

Įstaigos pavadinimas: Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos grupė: neformaliojo švietimo mokykla
Įstaigos veiklos pradžia: 1970 m. rugsėjo 1 d.
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Įstaigos adresas: Luknos g. 2, Paluknio km., Paluknio sen., LT-21168, Trakų r.
Telefono nr. 8 (528) 61276
El. paštas palukniodarzelis@gmail.com
Facebook images

Darbo laikas: 7:00 – 17:30
Pagrindinės veiklos sritys: ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Steigėjas: Trakų rajono savivaldybė
Ugdymo kalba: lietuvių
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190650123
Direktorė: Irena Kravčun, II vadybinė kvalifikacinė kategorija